The Glory (of phenomenon) Act I
Kohei Yamashita
Yusuke Suga

Photo: Yuki Moriya