Three-Dimensional Gallery Artists Exhibition

Yoshiyuki Ooe,  Tomoko Sakumoto,  Tomohiro Kato,
Hiroko Uehara, Takao Machiba,  Yuuki Tsukiyama,
Akiko Sumiyoshi