Tomoko Atsuchi / Kotatsu Iwata / Daisuke Ida / Hiroko Uehara Yoshiyuki Ooe / Tets Ohnari / Tomohiro Kato
Mitsumasa Kadota / Misato Kurimune / Kazuma Koike / Yasuka Goto Tomoko Sakumoto / Morio Shinoda / Atsuo Suzuki / Akiko Sumiyoshi / Kaoru Soeno / Daisuke Takakura / Satoru Tamura Yuki Tsukiyama / Hirohito Nomoto / Manabu Hasegawa / Kohei Yamashita Dominique Lutringer