Gallery’s Recommended Young Artists
Kotatsu Iwata, Yoshiyuki Ooe, Takahide Komatsu,
Yasuka Goto, Akiko Sumiyoshi, Kaoru Soeno,
Hiroyuki Toi, Kohei Yamashita