Gallery Exhibitions

SEUZAU
Hiroyuki Toi

FRI 04 DEC – SAT 19 DEC


SIX SENSES
TUE 18 AUG – FRI 11 SEPT


HELLO, GOODBYE, HELLO:
I DON’T SAY GOODBYE’
Akiko Sumiyoshi

FRI 27 MAR – SAT 18 APR


GET WHAT YOU NEED
Kotatsu Iwata

FRI 02 JUNE – FRI 27 JUNE


Art Fairs

TCAF2009
Akiko Sumiyoshi
Kaoru Soeno
Hiroyuki Toi
Hirohito Nomoto
Hiromi
21-23 NOV | TOKYO


KIAF/09
Akiko Sumiyoshi
Kaoru Soeno
Takahide Komatsu
Kotatsu Iwata
Takeshi Abe
Toshiki Teramura
18-22 SEPT | SEOUL


ART OSAKA
Akiko Sumiyoshi
Kaoru Soeno
Takahide Komatsu
Hiroyuki Toi
Toshiki Teramura
Takeshi Abe
Takahiro Komuro
Yuki Okada
21-23 AUG | OSAKA


YOUNG ART TAIPEI
Akiko Sumiyoshi
Kaoru Soeno
Takahide Komatsu
Yoshiyuki Ooe
07-10 MAY | TAIPEI