‘Transience: Ephemeralness’ Takahide Komatsu FRI 28 JAN – SAT 26 FEB 2011
tk_13