Yasuka Goto

CV download


– Gallery Exhibitions –
Kaku-kaku-shika-jika | 2015.9.4 – 10.3
Empty Revlover on a Desk | 2013.4.8 – 4.26
Yokan-Osari | 2010.11.26 – 12.24


ART WORKS